ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

 
ต้อนรับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและคณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายประจักษ์ บุญยัง
  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและคณะ เข้าชมหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่
 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา
  (เกาะห้วยน้ำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 พักผ่อนหย่อนใจในมุมมอง 360 องศา เป็นสถานที่ออกกำลังกายที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
 ของศรีสะเกษเปิดให้บริการ วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ (หยุดทุกวันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

  

 
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประชุม คณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาทัองถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เพิ่มเติมครั้งที่ 8/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
 ในการพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
“ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
  
“ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” เปิดตัวผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์ศรีสะเกษ 
  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
   (เกาะห้วยน้ำคำ) โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวต้อนรับ 
  

 
เฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
  เฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน
   และนางรำกว่า 20,000 คน ร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งงานดังกล่าว จรีสะเกษได้ร่วมกับ ส่วนราชการ ภาครัฐ 
  ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนขาวศรีสะเกษ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2563
   ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่เจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ 
  หรือเมืองดอกลำดวน โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 22 อำเภอ 
  ของจังหวัดศรีสะเกษ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท้อปขึ้นชื่อในจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ 
  นายมาโนช มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล
  ร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมนำคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าชมทัศนียภาพ
  เมืองศรีสะเกษในมุมมอง 360 องศา ณ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ
  

 
พิธีทำบุญตักบาตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร
 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ในการเฉลิมฉลอง 238 ปี ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย.63 

 
บวงสรวงพระนางศรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี  เป็นประธาน ในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
   (รูปหล่อพระนางศรีสระเกศ) ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ 
  ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจ
  ในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ และเสริมสร้างความสามัคคี ตลอดทั้งสืบสาน
   รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมของประชาชนชาวศรีสะเกษ ณ วงเวียนพระนางศรีสระเกศ

 
เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
 ในการปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
  

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 220

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์