ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

 
ด่วน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรียกประชุมด่วน หัวหน้าส่วน
 การบริหารงานเทศบาล ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ
 และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากพายุ "โนอึล”
 ที่จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในช่วงวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 นี้
 อนึ่ง เทศบาล ขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมห้วย และที่ลุ่มได้เตรียมความพร้อมหากต้อง
 อพยพออกจากพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว สายด่วนโทร. 199 หรือ โทร. 045-612646 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
  นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์
  และควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ 
  บุคลากรด้านสุขาภิบาลในโรงเรียน/สถานศึกษา ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร 
  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
ประชุมหารือ อนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ประชุมหารือ อนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับชุมชนและปัญหา
 ในพื้นที่ชุมชนพันทาใหญ่ คุ้มหนองหมู ชุมชนโนนเขวาและพื้นที่โนนป่ายาง
 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ

 
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 (รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จ.ศรีสะเกษ) เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของ
 พระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนไกรภัคดี ในการนี้
 เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนฯ
 และมูลนิธิสว่างจิตฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย ราย นายสุวิทย์ จันทร์มนตรี
 บ้านเลขที่ 165 ชุมชนหนองตะมะ ม.8 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 
ออกมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
   ร่วมกับมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน และมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ ออกมอบเครื่อง
 อุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนต่างๆ
 ในเขตเทศบาล
 จำนวน 298 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
  พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลัง
ใจให้กับพี่น้องประชาชนในการดำรงชีพต่อไป

 
ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม
"ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกาย
ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ณ ลานโคปุระ
เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมรณรงค์การแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรม ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ
“ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ประจำปี 2563 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด


 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังโภชนาการในเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ
 ส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังโภชนาการในเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี โดยนายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
 รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ
 เรื่องพัฒนาการ พฤติกรรม และสามารถส่งเสริมพร้อมประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสม
 กับวัยเด็ก และเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิดถึง12 ปีตลอดจน
 แก้ปัญหาพัฒนาการเด็กล่าช้าและปัญหาด้านภาวะโภชนาการที่ผิดปกติ
  ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 218

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์