ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวแสดงความจงรักภักดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานนำ คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู
 สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สถานธนานุบาล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน
 เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณ
 ที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
ตรวจคัดกรองสุขภาพ และประเมินสุขภาพช่องปาก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อมออกตรวจคัดกรองสุขภาพ และประเมินสุขภาพช่องปาก ให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
 อายุ 60 ปี ขึ้นไป ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเบื้องต้น
 พร้อมทั้งให้ความรู้ในการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพ และการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ
 เพื่อให้สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในเขตเทศบาล มีสภาพที่ดี ลดการสูญเสียฟัน ลดความเจ็บปวด
  และลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติต่างๆ  

 
อยู่บ้านไม่ตกงาน สร้างรายได้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม"อยู่บ้านไม่ตกงาน สร้างรายได้"
 ฝึกอบรมการทำแซนด์วิชสลัดโรล โดย นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
 เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
  ณ ห้องประชุมมงคล อาคารกองสวัสดิการสังคม

  

 
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งนำโดยนายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ประธานคณะกรรมการฯ
 ในโอกาสมาตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
  ของโรงเรียนเทศบาล 4(บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
 ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ซึ่งดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนการบริหาร
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปด้านการจัดการเรียนการสอน
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบในครั้งนี้

 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน
 นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 69 รูป
 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 28 กค. 63 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
  นำข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมกันถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายสัตย์
 ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดทูนและถวายจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้
 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
วิ่งชมเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ศรีสะเกษ ไนท์ รัน ส่งเสริมการท่องเที่ยว (วิ่งชมเมือง) จังหวัดศรีสะเกษ
  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ
 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 โดยมีพี่น้องประชาชน นักวิ่ง จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1500 คน

 
รับมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ รับมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ
จากนายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และคณะ จำนวน 10 เครื่อง
 ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะได้นำใช้บริการประชาชน ที่บริเวณสำนักงาน และสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19


 
ถวายสัตย์ปฏิญาณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานนำ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา 
  พนักงานเทศบาล พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา
   และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงพลังความมุ่งมั่นแน่วแน่
  ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท 
  ในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 220

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์