ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุมประชาคมเขตชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นางสมพร สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
   /กองสาธารณสุข/งานทะเบียนราษฎรฯ ร่วมประชุมประชาคมเขตชุมชน ที่อยู่ระหว่างรอยต่อของ
  2 ชุมชน พื้นที่ก่อนถึงซอยสวนหมาก 1 ซึ่งผลเป็นที่ยอมรับเป็นเขตของชุมชนพันทาน้อย
 เพราะแผนที่แบ่งเขตของเทศบาลและสอดรับกับการแบ่งพื้นที่ชุมชนในการแบ่งเขตเลือกตั้ง
  ที่ทั้ง 2 ชุมชนอยู่กันคนละเขต

 
เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ
  สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ณ ถนนคนเดินมารี-หนองแคน อำเภอเมือง 
  จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความตระหนัก
  ในคุณค่าของความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมชน 4 เผ่าของจังหวัด และส่งเสริมให้มีพื้นที่แสดง
  ความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม
  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เชื่อมโยงความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ ให้ยั่งยืน ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
   มอบหมายให้ นายเกษม สืบเสน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

 
เปิดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการรู้เท่าทันพลังสื่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ 
  รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการรู้เท่าทัน
 พลังสื่อโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับ
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ในการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
 ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและการรู้เท่าทันพลังสื่อ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุและ
 ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับกลุ่มผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจรู้เท่าทันสื่อ
 และติดตามเฝ้าระวัง ณ หอประชุม 70 ปี (พระเทพวรมุนี)
  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

  

 
อบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรม
 ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น อบรมวิทยากร ครู ก การทำน้ำสมุนไพรเสริมภูมิป้องกัน
 วัดและถ่ายทอดสู่ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อให้
 ประชาชนได้เพิ่มทักษะความรู้ใหม่ เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
 
สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นกับสภาพท้องถิ่นในปัจจุบัน


 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งวันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นวันเปิดภาคเรียน
 ในวันแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย
 ด้านสาธารณาสุข, การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนนำมาตรการต่างๆ ไปปรับใช้
 ตามบริบทของโรงเรียน พร้อมกับให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
  ในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (Covid-19) ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้ง 7 แห่ง ได้วางแผน
 การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษา และเกิดประโยชนฺแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด

 
สนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยุร่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวพบปะและมอบงบ
 สนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยุร่น ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
 ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีสถานศึกษา จำนวน 21 แห่งเข้าร่วมในโครงการ และรับมอบ
 งบสนับสนุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ปิดตู้หายหิว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มีความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับ
 ผลกระทบจาก COVID-19 ได้จัดตั้งตู้หายหิวขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
  จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเดือนกว่า โดยนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้นำข้าวสาร 
 เครื่องอุปโภค-บริโภค จัดทำข้าวกล่องทุกวันๆ ละ 150-200 กล่อง นอกจากนั้นยังมีประชาชน
 ที่ได้ปันน้ำใจ นำเครื่องอุปโภค-บริโภคมามอบให้กับเทศบาล ซึ่งเทศบาลฯ เป็นสื่อกลางในการนำ
 ไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
 ในวันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้กล่าวพบปะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยความห่วงใย
  และขอบคุณประชาชน ผู้ที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ จากนั้นได้ปิดตู้หายหิว พร้อมทั้งมอบข้าวกล่อง
 เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบCOVID-19


 
มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง และเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ มอบเงินช่วยเหลือ
 ผู้ป่วยติดเตียง และเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในชุมชนวัดหลวง
 ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้ดีขึ้น

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 220

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์