ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวออกมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
 สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ออกมอบ
 เครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่พี่น้องประชาชน สำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ในชุมชนต่างๆ
 ในเขตเทศบาล จำนวน 66 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ
 ให้แก่พี่น้องประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 
คุมประพฤติ ร่วมใจ ป้องกันภัยโควิค 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทำงาน
 บริการสังคมและสาธารณประโยชน์ "คุมประพฤติ ร่วมใจ ป้องกันภัยโควิค 19"โดย
 ว่าที่ร้อยโท สิทธิธนันถ์ สิทธิบัวศรี ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรม
 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกที่ดี
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรม
 เพื่อทำงานบริการสังคม ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาล
 ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดในครั้งนี้ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ
  

 
วันสิ่งแวดล้อมโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้
  "เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก" ประจำปี 2563 ซึ่งองค์การสหประชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน
  ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ได้มีการนำพันธุ์กล้าไม้มาปลูก จำนวน 1,068 ต้น นอกจากนั้น
 ยังได้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประธานชุมชน จำนวน 47 ชุมชน นำไปปลูกในชุมชนทุกชุมชน

 
ตู้หายหิว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ  มีความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 จาก COVID-19 ได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค (ไข่ไก่ มาม่า ข้าวสาร อาหารแห้ง) นอกจากนั้น
 ได้ให้เจ้าหน้าที่ จัดทำข้าวกล่องอีกจำนวน 200 กล่อง โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีฯ การสนับสนุนมาโดยตลอด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 จากโรคติดเชื้อ COVID-19 ทุกวันจันทร์- วันพุธและวันศุกร์

 
ธนาคารกรุงเทพ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค มามอบให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 12 ชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ธนาคารกรุงเทพ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค มามอบให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 12 ชุมชน
 120 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้กับผู้ยากไร้โที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19
 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้
 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอ

  

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายศิรภพ บุญลพ รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 ในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
 จากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ที่นำมาปันน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
 COVID-19 ให้ก็สุข รับก็สุขเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100%  

 
ตู้หายหิว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มีความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 โรคติดเชื้อCOVID-19 จึงได้จัดทำตู้หายหิวขึ้น เพื่อปันน้ำใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และในวันนี้
 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ. จำนวน 150 กล่อง
 นอกจากนั้นยังมีผู้มีจิตศรัทธามาปันน้ำใจในครั้งนี้ด้วย เป็นข้าวกะเพรา จำนวน 20 กล่อง
 ข้าวเหนียวหมูทอด 100 ห่อ เทศบาล ขอบขอคุณทุกท่านเป็นที่ปันน้ำใจ เทศบาล ขอสื่อกลาง
 ในการส่งต่อให้ก็สุข รับก็สุขเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 220

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์