ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุม คณะกรรมการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม
  คณะกรรมการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนาของเทศบาล ตอบสนอง
 ความต้องการของประชาชน ในการดำเนินงานตามโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   มูลนิธิเป๊ปซี่โคร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
 ให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนพันทาน้อย ชุมชนพันทาใหญ่
 ชุมชนโนนทรายทองและชุมชนท่าเรือ จำนวน 150 ชุด ตามโครงการ อาหารล้านมื้อเพื่อคนไทย
 สู้ภัย Covid 19 "Give Meals Give Hope" ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
 และช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนในการต่อสู้ฝ่าวิกฤตที่เกิดจากไวรัส Covid19

 
ผลิต สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
  เร่งผลิต สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องประชาชน ใช้ในการป้องกัน
 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4

 
โบกี้ปันสุข PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด "โบกี้ปันสุข"
 สุขเสมอกันที่ ศรีสะเกษ ณ. บริเณสถานีรถไฟ “โบกี้ปันสุข”ตั้งขึ้นเพื่อปันสุขให้กับประชาชน
 ผู้ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ร่วมในพิธีในครั้งนี้ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมแบ่งปัน เครื่องอุปโภคบริโภคได้ที่
  “โบกี้ปันสุข” บริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษ
  

 
MOU สานพลังเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสุทธิพร ณ นคร นายอำเภอบึงบูรพ์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU สานพลังเพื่อ
 รองรับสังคมสูงวัย ซึ่งพืธีลงนามดังกล่าว เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ ได้ร่วมกับ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประสานความร่วมมือเตรียมระบบเพื่อ
 รองรับสังคมสูงวัย พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบึงบูรพ์
  โดยมี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้

 
รวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิท 19 มื้อนี้ เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ
  "รวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิท 19 มื้อนี้ เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ" ณ คุ้มหนองหมู
 เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ
 ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นโดยนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
  ไปมอบให้กับประชาชนในคุ้มหนองหมู ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19
 จำนวน 80 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธี และมอบเครื่องอปโภค บริโภคในครั้งนี้

 
ออกให้คำแนะนำมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเก ผู้อำนวยการกงสาธารณสุข
  เจ้าหน้าที่ ออกให้คำแนะนำมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19
 แก่ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
 ความเสี่ยงของไวรัส Covid 19 ในสถานประกอบการร้านเสริมสวย

 
มอบหน้ากากอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 มีความห่วงใย ในสถานการณ์การเกิดโรค COVID-19 ได้มอบหน้ากากอนามัย
 ให้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปมอบให้อาสาสมัคร
 คุมประพฤติศรีสะเกษ ใช้สวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกัน
 การแพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 220

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์