ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุม เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ Covid 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ได้ร่วมประชุม
  เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน
 และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ Covid 19 โดยคณะกรรมการให้การช่วยเหลือเงินสนับสนุนการยังชีพ
 ระยะสั้น ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังกล่าว ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รายละ 2.000. บาท
 จำนวน. 2.009 ราย ณ ห้องประชุมรับรอง. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  

 
เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ในสังกัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมบริจาคโลหิต
 ตามโครงการ Plus 1 "เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" ณ ห้องประชุมมงคล
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นเพื่อจัดหาโลหิต
 ให้เพียงพอต่อการใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วย เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองในคลัง และรณรงค์ให้ประชาชน
  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล เมืองศรีสะเกษ 
  (ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ) เป็นประธาน
  ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำ
  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2562) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2562ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563เพื่อใช้เป็น
  กรอบแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน
  ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
คนดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ
  ให้แก่ นางมะลิวัลย์ ศรีเมือง และนางสายทอง วงษ์อาจ เจ้าหน้าที่ประจำงานรักษาความสะอาด
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องรับรอง  ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทั้งสอง
 ได้เก็บกระเป๋าสตางค์แล้วนำส่งคืนเจ้าของ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
  และแสดงความชื่นชมในความมีน้ำใจ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 
การป้องกันการแพร่ระบาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มีความห่วงใย ต่อประชาชน
 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
  ลงพื้นที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีจิตศรัทธา
  ที่นำอาหารมามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เข้ารับมอบของ
 ได้ถือปฎิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด ให้เว้นระยะห่างทางสังคม
 (Social. Distancing) และสวมหน้ากากอนามัย 100%

 
มอบแนวนโยบาย ในการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา Covid 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ กล่าวมอบนโยบายให้แก่ ประธานกรรมการชุมชน และประธาน อสม.
 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบแนวนโยบาย ในการช่วยเหลือเยียวยา
 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา Covid 19 

 
ตรวจคัดกรองผู้โดยสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนครี มอบหมายงานสถานีขนส่งฯ
 ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเก็บข้อมูล
 ผู้เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงที่กลับมายังภูมิลำเนา วันนี้มีปริมาณการเดินรถโดยสารลดลง
 และผู้โดยสารเดินทางน้อย ทั้งนี้ผู้ประกอบการรถโดยสารที่ยังให้บริการมีแผนลดเที่ยว
 วิ่งรถอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำความสะาดสถานีขนส่ง ฯ เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกัน
 และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

 
นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ การกักตัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มีความห่วงใย
  ต่อประชาชน ที่ได้รับผลกระทบการกักตัวเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
  โรค COVID-19 จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3 และ 4 ลงพื้นที่
 ในชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ การกักตัว
  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 220

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์