ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวมอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนและ อสม. จำนวน 7 ชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนและ อสม. จำนวน 7 ชุมชน
 ครบทั้ง 47 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษซึ่งการผลิตหน้ากาก
 อนามัย ที่ได้นำไปมอบให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จาก
 จิตอาสาเพื่อนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนใช้
 ในการป้องกันตนเอง จากนั้นได้มอบนโยบายให้กับประธานชุมชนอสม.
 ในการเฝ้าระวังดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
  

 
มอบหน้ากากอนามัย ที่ บขส. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล
 ได้นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับผู้ขับขี่รถแท๊กซี่ รถมอเตอร์ไชด์ รับจ้าง
 ณ บริเวณสถานีขนส่ง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรค COVID-19

 
33,266 ชิ้น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยังคงมุ่งมั่นผลิตหน้ากากอนามัยให้ครบตามเป้าหมาย
   โดยความได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากจิตอาสา หลากหลายท่านและ ในวันนี้ 
  ขอขอบคุณ คุณนายสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ, พล.ต.ต.พินิจ ศรีสรานุกรม , 
  คุณสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาล , นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาล
  ประธานชุมชนทุ่งนาดี , เพจศรึสะเกษ ,ผู้แทนจากชุมชนวัดพระโตที่ให้ความอนุเคราะห์
  นำอาหารกลางวัน อาหารว่าง มามอบให้กับทีมจิตอาสา ทำหน้ากากอนามัย เพื่อประชาชน 
  จนถึงวันนี้สามารถผลิตหน้ากาก อนามัยได้ 33,266 ชิ้น 

 
มอบหน้ากากอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อเวลา 09.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนการ
 บริหาร ได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้กับประธานชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน
 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน เทศบาลฯ มีความห่วงใย ใสใจดูแล

 
อสม.ลงพื้นที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 เมืองศรีสะเกษ ได้มอบนโยบาย ให้ประธานชุมชน อสม.และทีมอาสาประจำ
 ชุมชน และในวันนี้ทีม อสม.ชุมชนวัดเลียบ ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่
 พร้อมทั้งนำหน้ากากอนามัยไปแจก และให้คำแนะนำวิธีการป้องกัน โรค COVID-19
 สำรวจลูกน้ำ-ยูงลายยอดทรายอะเบท ป้องกันไข้เลือดออก ไปในคราวเดียวกัน

 
เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำวัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   งานสถานีขนส่งฯ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษตรวจคัดกรองผู้โดยสาร
 ที่เดินทาง พร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและ
 จังหวัดกลุ่มเสี่ยงกลับมายังภูมิลำเนา วันนี้มีปริมาณการเดินรถโดยสารลดลง
 และผู้โดยสารเดินทางน้อยกว่าทุกวันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง ฯ
 เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำวัน ตามที่นั่งพักผู้โดยสาร จุดสัมผัสที่เสี่ยง เพื่อป้องกัน
 และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่ง ฯ

 
ทำความสะอาด บริเวณหน้าตึก ฉุกเฉิน และหน้าโรงพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ทำความสะอาด บริเวณหน้าตึก
 ฉุกเฉิน และหน้าโรงพยาบาล เพื่อป้องกันโรค และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริกา

 
มอบหน้ากากอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษหัวหน้าส่วนการบริหาร ได้มอบหน้ากากอนามัย
  ให้กับประธานชุมชน จำนวน ๑๑ ชุมชน เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่
  จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และผู้มีจิตอาสา
  ร่วมกันผลิตหน้ากากเพื่อประชาชน สวมใส่หน้ากาก จากนั้นได้มอบนโยบายให้กับประธานชุมชน
  ในการประชาสัมพันธ์การระมัดระวังป้องกันโรค COVID-19 การติดตามอย่างใกล้ชิด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 220

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์