ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อรองรับการเฝ้าระวัง covid-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นางณัฎฐนันท์ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
  ให้การต้อนรับแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ศรีสะเกษและคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกมาดูการ
 เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อรองรับการเฝ้าระวัง covid-19
 ที่โรงเรียนเทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

 
สัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้ทำการสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน
 นักศึกษา ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ได้ทำการคัดกรอง และให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ แก่นักเรียน นักศึกษา
  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท 19

 
ตรวจคัดกรองผู้โดยสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
  มอบหมายกำชับให้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ และปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจคัดกรองผู้โดยสาร
 ที่เดินทางพร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมายังภูมิลำเนา
  ในช่วงเช้าวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางกลับมายังพื้นที่ทุกคน
  

 
รับมอบหน้ากากอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ รับมอบหน้ากากอนามัย
 จากคณะประชาชนจิตอาสาจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ผลิตนำมามอบ
 ให้กับทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 1,300 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน
 ชาวเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องรับรอง ทั้งนี้เทศบาลได้จัดฝึกอบรมให้การจัดทำหน้ากากอนามัย
 ให้แก่พี่น้องประชาชน และให้การสนับสนุนผ้า เพื่อใช้ในการจัดเย็บหน้ากากอนามัยในครั้งนี้

 
รณรงค์การป้องกันโรค COVID-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวพบปะ ให้ความรู้
 รณรงค์การป้องกันโรค COVID-19 ให้กับประชาชน ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหาร
  พนักงานเจ้าหน้าที่ประชาชนพร้อมใจกันร่วมรณรงค์ ณ บริเวณสถานีขนส่ง
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และบริเวณสถานีรถไฟ

 
วันท้องถิ่นไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาวันท้องถิ่นไทย
  ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลาง
 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจและ
 ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
 ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
  นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลฯ นำ หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล
 พนักงานครู ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้า
 ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม
 “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” จัดขึ้นทุก
 วันอังคารของสัปดาห์ ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ เพื่อสืบสานอนุรักษ์
 วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศ
 มนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานครู
 ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
โครงการสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบแปรงสีฟัน
 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 7 แห่ง และโรงเรียนใน
 เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
 ส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 218

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์