ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงานตาม
 นโยบายและยุทธศาสตร์จุดเน้น ด้านท้องถิ่นกับการดำเนินงานสนับสนุนศูนย์
 เด็กเล็กต้นแบบ ในการนี้ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมือง
 ศรีสะเกษ และ หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ
 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโนนสำนัก เทศบาลเมืองศรึสะเกษ

 
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 (ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ)เป็นประธานในการประชุมสันนิบาต
 เทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ในการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็น ณ โรงแรมแกลเลอรี่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

  

 
ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้า
 ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม
 “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ทุกวันอังคาร
 ของสัปดาห์ ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
 ประเพณีอันดีงาม ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมือง
 ศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู
 ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
อำเภอปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์
 "อำเภอปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" และปล่อยขบวนรณรงค์
 ณ สนามหน้าศากลางจังหวัดศรีสะเกษ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ
 ขับขี่ปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนนตลอด 365 วัน ตามนโยบายรัฐบาล
 ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
  นายโสภณ หาญอยู่คุ้มรองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมาย
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั่วบริเวณ
 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยเฉพาะสถานที่ที่ประชาชนมาติดต่อ
 ราชการ ทั้งนี้เพื่อความสะอาดและปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

 
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ได้ออกพบปะ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)
 จากชุมชน ในเขตพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข5 ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
 ป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 การดูแลผู้ป่วย
  ให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง
 เป็นการสร้างขวัญกำลังให้แก่ คณะ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป

 
พบปะ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) จากชุมชน ในเขตพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ออกพบปะ
 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) จากชุมชน ในเขตพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
 และ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
 การดูแลผู้ป่วย ให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเป็นไปอย่าง
 มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังให้แก่ คณะ อสม. ในการปฏิบัติ
 หน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป

 
บวงสรวงพระนางศรีสระเกศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

พิธิบวงสรวงพระนางศรีสระเกศ ประจำปี 2563 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 218

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์