ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2562
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

 
 -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -สำนักศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 
 -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
-การบริหารงานบุคคล
-
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย
-
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
 คุณธรรมและความโปร่งใส
 ปีงบประมาณ 2562

-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
 ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

-คู่มือร้องเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-สรุปผลการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
 การทุจริต ประจำปรงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้าง
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
-ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
-การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-รายงานผลสมรรถนะ
-ประกาศผลสรรหา
-หลักเกณฑ์การประเมินผล
 การปฏิบัติงานบุคคล

-ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อน
 ขั้นเงินเดือน

-ประกาศประมวลจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 การสอบคัดเลือก

-แผนพัฒนาบุคลากร
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562
-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563
-นโยบายการบริหารองค์กร
-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ 2562

-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ไตรมาศที่ 1-3)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
 การจัดหาพัสดุรายเดือน

-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริต พ.ศ.2562

-รายงานการดำเนินการป้องกัน
 การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินการ
 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

-แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
-รายงานการติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวมอบเครื่องอุปโภค บริโภค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส
 และไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 47 ชุมชน จำนวน 200 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
 ช่วยเหลือในเบื้องต้น ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่พี่น้องประชาชนในการดำรงชีพต่อไป

 
UNPSA 2021 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
 ให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมา
 ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
 ผลงานนวัตกรรมโครงการสุขภาวะกับสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อเตรียมเสนอผลงานสมัครรางวัล
  UNPSA 2021 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  หลังจากนั้นคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชม
 การดำเนินโครงการสุขภาวะกับสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
  โดย นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

 
โครงการส่งเสริม ธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
  นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม
 ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดย่อม ตามโครงการส่งเสริม
 ธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคม

 
กฐินสามัคคี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน
 สามัคคีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถ
 วัดบ้านหลุบ(โนนเจริญ)ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมีคณะจากจังหวัดปทุมธานี-ระยอง-ศรีสะเกษ
 ร่วมเป็นเจ้าภาพนำกฐินมาร่วมทอดถวายยอดปัจจัยกฐินถวายเป็นเงิน 801,781 บาท
  

 
นุ่งผ้าไทยใส่บาตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า
 ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร
  ทำความดี วิถีพอเพียง ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
 จังหวัดศรีสะเกษ สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ 
 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้สนับสนุนและส่งเสริม
 ให้บุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร
 ทำความดี วิถีพอเพียง” ประจำปี 2563 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 
ออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    เทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศรีสะเกษ
   ออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากพร้อมให้บริการเคลือบฟลูออไรด์
  ในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 6 โรงเรียนรวมสินวิทยา

  

  

 
ด่วน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เรียกประชุมด่วน หัวหน้าส่วน
 การบริหารงานเทศบาล ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ
 และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากพายุ "โนอึล”
 ที่จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในช่วงวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 นี้
 อนึ่ง เทศบาล ขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมห้วย และที่ลุ่มได้เตรียมความพร้อมหากต้อง
 อพยพออกจากพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว สายด่วนโทร. 199 หรือ โทร. 045-612646 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
  นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์
  และควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ 
  บุคลากรด้านสุขาภิบาลในโรงเรียน/สถานศึกษา ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร 
  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 220

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์