มอบหน้ากากอนามัย ที่ บขส. พิมพ์
เขียนโดย Administrator    ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล
 ได้นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับผู้ขับขี่รถแท๊กซี่ รถมอเตอร์ไชด์ รับจ้าง
 ณ บริเวณสถานีขนส่ง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรค COVID-19