มอบแนวนโยบาย ในการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา Covid 19 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ กล่าวมอบนโยบายให้แก่ ประธานกรรมการชุมชน และประธาน อสม.
 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบแนวนโยบาย ในการช่วยเหลือเยียวยา
 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา Covid 19