โครงการส่งเสริม ธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2020 เวลา 05:43 น.ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
  นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม
 ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดย่อม ตามโครงการส่งเสริม
 ธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคม