ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำประปีงบประมาณ 2555
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ
-ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2555
-รายละเอียดแนบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
-ประกาศกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2555
-โครงการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555
-นโยบายเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
-การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2555-2557)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
-ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2556
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2556
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคคลสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กุมภาพันธ์ 2556)
-ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดหาประโยชน์ในทัรพย์สิน
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง จัดตั้งชุมชน "เอื้ออาทร" (4 มีนาคม 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน สังกัดสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก(6 มีนาคม 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคคลกรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(26 มีนาคม 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน(27 มีนาคม 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(28 มีนาคม 2556)
-ผลการพิจารณา สรรหา คัดเลือกผู้สูงอายุตัวอย่างด้านสุขภาพดี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีพุทธศักราช 2556
-ผลการพิจารณา สรรหา คัดเลือกผู้สูงอายุตัวอย่างด้านทักษะเยี่ยม(คัด,เขียน,อ่าน) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีพุทธศักราช 2556(26 เมษายน 2556)
-ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(14 พฤษภาคม 2556)
-ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(14 พฤษภาคม 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(5 มิถุนายน 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(12 มิถุนายน 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กรกฎาคม 2556)
-ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กรกฎาคม 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ระเบียบข้อบังคับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เอฟเอคัพ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2556(5 กรกฏาคม 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2556(29กรกฏาคม 2556)
-ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(14 สิงหาคม 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2556(13 กันยายน 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556(29 ตุลาคม 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "พระนางศรีคัพ" ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 28(11 พฤศจิกายน 2556)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2557(9 ธันวาคม 2556)
-ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหต่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 มกราคม 2557)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 มกราคม 2557)
-ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(16 พฤษภาคม 2557)
-เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2557(5 มิถุนายน 2557)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งพันทา(บริเวณร่องน้ำศรีวิชัย) เพื่อจัดทำเป็นที่กักเก็บน้ำ(7 กรกฎาคม 2557)

-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(16 กรกฏาคม 2557)

-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักจ้าง(ประเภทพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(16 กรกฏาคม 2557)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(14 สิงหาคม 2557)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2557(3 ตุลาคม 2557)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย(30 มีนาคม 2558)
-คำสั่งขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(16 ตุลาคม 2558)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดสดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)พื้นที่ 26.09 ตารางวา(10 มิถุนายน 2559)
-กฏกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้าย ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(27 มิถุนายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(12 กันยายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(31 ตุลาคม 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เลขที่ ศก 4889(บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล (10 พฤศจิกายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(21 พฤศจิกายน 2559)
-แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไป
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา (26 สิงหาคม 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (12 กันยายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะในครัวเรือน(26 กันยายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใหล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา ครั้งที่ 2(28 กันยายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง เลื่อนการจับปลาชะโด(27 กันยายน 2559)
-เทศบาลเมืองศรีสะเกษ แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมจับปลาชะโด ไม่มีกำหนด
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา(17 พฤศจิกายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (2 ธันวาคม 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล2(ศูนย์การค้า)พื้นที่ 26.09 ตารางวา ครั้งที่ 2 (22 ธันวาคม 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษเรื่อง ให้เช่าป้ายโครงเหล็กเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(9 มกราคม 2560)
-ระเบียบการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
-โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล พระนางศรีคัพ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560
-ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2560(13 มีนาคม 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2560 (3 เมษายน 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน(5 เมษายน 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แผงว่างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 พฤษภาคม 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการศึกษา(พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 พฤษภาคม 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริตของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)(20 พฤษภาคม 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล“เทศบาลเมืองศรีสะเกษ”  ครั้งที่ 1(24 พฤษภาคม 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการศึกษา(พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(9 มิถุนายน 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(23 มิถุนายน 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การยกเลิกสิทธิการเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(30 ตุลาคม 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายสินค้า และประมูลเช่าจัดให้มีบริการห้องสุขาภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ(13 พฤศจิกายน 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2 (ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา(14 พฤศจิกายน 2560)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีคัพ" ครั้งที่ 32 (19 กุมภาพันธ์ 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน(9 มีนาคม 2561)
-ตารางการแข่งขันฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่ 32
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน(29 มีนาคม 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ 2(4 พฤษภาคม 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ผลการจับฉลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2561(18 พฤษภาคม 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(22 พฤษภาคม 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(25 มิถุนายน 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(18 กรกฏาคม 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร(24 กรกฏาคม 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(8 สิงหาคม 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ(21 สิงหาคม 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(3 กันยายน 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง(4 กันยายน 2561)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายสินค้าภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ(ครั้งที่ 3)(9 มกราคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(10 มกราคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง โดยวิธีการย้ายพนักงานเทศบาลในตำแหน่งและระดับเดียวกัน(10 มกราคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(18 มกราคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ(22 กุมภาพันธ์ 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(7 มีนาคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(11 มีนาคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29 มีนาคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(11 เมษายน 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(11 เมษายน 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร(31 พฤษภาคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(17 มิถุนายน 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (20 มิถุนายน 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายสินค้าภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ(ครั้งที่4) (28 มิถุนายน 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(5 กรกฏาคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ(6 สิงหาคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(3 กันยายน 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563(16 ตุลาคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แผงว่างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(17 ตุลาคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน(20 พฤศจิกายน 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การยกเลิกแผงตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(25 พฤศจิกายน 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(27 กุมภาพันธ์ 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(6 มีนาคม 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(19 มีนาคม 2563)
-มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563(25 มีนาคม 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(30 มีนาคม 2563)
-ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(31 มีนาคม 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ(10 เมษายน  2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดพื้นที่บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในสถานการณ์โควิค-19(22 เมษายน  2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (28 เมษายน  2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (25 พฤษภาคม  2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลเช่าพื้นที่วางจำหน่ายสินค้าบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงพันธุ์สัคว์น้ำ รวม 2 พื้นที่ (15 มิถุนายน 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2563 (30 มิถุนายน 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (14 กรกฏาคม 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (14 กรกฏาคม 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (5 สิงหาคม 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (6 สิงหาคม 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) (11 สิงหาคม 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติมครั้งที่2) (18 สิงหาคม 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(งบเงินบำรุง) (26 ตุลาคม 2563)
-แผนปฏิบัติการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(งบเงินบำรุง) ศูนย์บริการสาธารณสุข 2-5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (23 พฤศจิกายน 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564 (25 พฤศจิกายน 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(งบเงินบำรุง)(27 พฤศจิกายน 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลสำหรับเป็นพนักงานจ้าง(1 ธันวาคม 2563)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง(29 ธันวาคม 2563)