ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561

 

-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562
-แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562
-แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2563
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563