บุคลากรสำนักการคลังนางจุฑารัตน์  หอมหวล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง


 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนบริหารงานคลัง

ส่วนพัฒนารายได้

นางอรอนงค์  สุรพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวละอองทิพย์  บุระกรณ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

นางสาวละอองทิพย์  บุระกรณ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

นางธัญญา  จิตโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววิลาวัลย์  จึงอนุวัตร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางบุณณดา  ผงผ่าน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

 

นางสาวสุภาพร  ดอกจำปา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุพิชฌาย์  ก้อนทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 

 

นางพรจิต  สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

นางสาวลภัสรา  ศรีรมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

นางพิศมัย  ชินวงศ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางนภาภัช  สุขสมาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

 

นางวรรณภา  เควันดี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางณภัทญ์  พรรณรักษ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

 

นางอรอนงค์  สุรพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ช่วยงานฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางแววดาว  ศิลาวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

 

นางณภัทญ์  พรรณรักษ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางณภัทญ์  พรรณรักษ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

 

นางสาวพรทิพย์  เจตย์จงใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางพิศมัย  สุวรรณจันทร์ดี
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

นางสาวปภาดา  จันทศิลา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางมยุรา  คำสนิท
หัวหน้างานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

นายธนากร  แก้วสุข
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน