สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563