เอกสารดาวน์โหลด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 

 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2552-2554)เพิ่มเติมฉบับที่ 1

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552

 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552  ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553
 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2552-2554)เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 รายงานการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษในวาระการบริหารเทศบาลครบรอบ 1 ปี  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555)ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2553-2555) เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2553
 สรุปผลการประชาคมโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร  สรุปผลการประชาคม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปอารยธรรมสี่เผ่าไทย
 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2552  เปลี่ยนชื่อพระนางศรีสระผม อ่านรายละเอียด
 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของ  นายกเทศมตรีเมืองศรีสะเกษ
  ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยเสียค่าตอบแทน (23 สิงหาคม 2553)  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
  ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2554(29  ธันวาคม 2553)  ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

 แผนพัฒนา สาม ปี (พ.ศ.2554-2556)

 สารบัญแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)ส่วนที่ 1
 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)ส่วนที่ 2  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)ส่วนที่ 3
 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)ส่วนที่ 4  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)ส่วนที่ 5
 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)ส่วนที่ 6  ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   
   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(พ.ศ.2554-2559)

บทที่1 บทที่2
บทที่3 บทที่4
บทที่5 บทที่6
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2555 คำสั่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555

รายละเอียดโครงการ ส่วนที่ 1

ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2554

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(14 สิงหาคม 2557) ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(2 ธันวาคม 2557)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558(20 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2558

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 5
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรายงานเรื่องผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
แผนดำเนินงานประจำปี 2559 แผนดำเนินงานประจำปี 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน) แผนดำเนินงานประจำปี 2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(9 ตุลาคม 2560) ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม) (27 ตุลาคม 2560)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (พ.ศ.2560-2562)(ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (4 กันยายน 2561)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 -ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (เดือนเมษายน) -ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 -แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(2 พฤศจิกายน 2561) -ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(9 พฤศจิกายน 2561)
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ -ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(24 เมษายน 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 13/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(24 เมษายน 2562) -ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(28 มีนาคม 2562)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(22 ตุลาคม 2562)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Managerment Policy) (19 พฤศจิกายน 2562) -ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (3 ธันวาคม 2563)