หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

 

 

   
  นายพิพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล
 
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นางจุฑารัตน์  หอมหวล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
นางณัฐฐานันท์  ร่มกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปุณยวีร์  มุมไธสง
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นางภคมน  คำตา
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางสมพร  สังข์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นายศักดิ์ชัย  เตรียมพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุวัฒน์  เทาใหม่
ผู้จัดการสถานธนานุบาล