บุคลากรสำนักการช่างนายอภิชาติ  ชาญธีระวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง


 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายควบคุมอาคารและฝังเมือง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส่วนการโยธา
นางสาวสุพรรณี  นาคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายจิตกร  อยู่หนูพะเนาว์
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
นายจิตกร  อยู่หนูพะเนาว์
รักษาการ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
นายธนกร  หลอมทอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
นางเจียมจิตร  จันทร์พวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุวนัส  บัวมาศ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
นายเอกชัย  ช่างเพชร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรโยธา
นายธนกร  หลอมทอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นางจันทร์เจ้า  ศรีวิลัย
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายยศ  มณีนิล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเอกชัย  ช่างเพชร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ว่าที่พันตรีอาคม  จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนิตยา  ใจหาญ
เจ้าพนักงานการเงินบัญชีชำนาญงาน
นายอัครกวีย์  ศิริญาณ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายฐิติพงศ์  ทองธรรมมา
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสมสวย  วิเศษสังข์
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
   
    นายอุกฤษฏ์  กันทะวัง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายสุรชัย  จรรยาวงศ์โชติ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ
   
    นายนาวิน  หนุนวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุวิทย์  พิทักษา
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
   
    นายวรา  จรรยาสุทธิวงศ์
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
นายประดิษฐ์  เควันดี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
     
      นายขจรเกษ  ขันตี
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
     
      นายประดิษฐ์  เควันดี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส