งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

 

-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (15 กันยายน 2558)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (26 กันยายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(12 กันยายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(11 กันยายน 2559)
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(3 กันยายน 2561)
-ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563