แผนการจัดหาพัสดุ

 

-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562