ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ

 

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย และการคัดแยกในครัวเรือน พ.ศ.2559
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561
เทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561