บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายศักดิ์ชัย  เตรียมพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
  สิบเอกฉลองชัย  ภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวณัชชารีย์  พิพัฒนพรเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวนงลักษณ์  นิลคต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางสาวนัยนา  อรัมสัจจากุล
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
นางทัตพิชา  ชิณวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางเจียมจิตร  สุทธวี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
สิบเอกฉลองชัย  ภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาการหัวหน้าสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นายธานี  เพิ่มพูน
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางเจียมจิตร  สุทธวี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
สิบเอกฉลองชัย  ภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวณัชชารีย์  พิพัฒนพรเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้างานศูนย์บริการสาธารสุข
 
  นางสาวนัยนา  อรัมสัจจากุล
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
นางสาวณัชชารีย์  พิพัฒนพรเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้างานศูนย์บริการสาธารสุข 1
 
  นางสาวนงลักษณ์  นิลคต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางกิตติวรรณ  จรรยาสุทธิวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
   
    นางวิไล  มัทวานุกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
    นางภูษณิศา  ขันตี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
     
     
   
    นางรจนา  อรัมสัจจากุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
   
    นางลารินา  สิทธิคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
   
    นางสาวนัยนา  อรัมสัจจากุล
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารสุข