บุคลากรสำนักการศึกษานางปุญยวีร์  มุมไธสง
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ ส่วนการบริหารส่วนการศึกษา ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายกฤตยวัฒน์  ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายแผนและโครงการ
นายนภดล  ทองดี
ผู้อำนวยการส่วนส่วนส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
รักษาการ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
นายนภดล  ทองดี
ผู้อำนวยการส่วนส่วนส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
นางสาวอาทิตยา  พรหมชนะ
นักวิชาการศึกษาระดับปฎิบัติการ
นางอนงค์นาถ  ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รักษาการ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
นายชัยธัช  สืบพิม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
นางสุปาณี ดำริห์
นักวิชาการปฏิบัติการ
นางสาวอาทิตยา  พรหมชนะ
นักวิชาการศึกษาระดับปฎิบัติการ
นางจิณห์วรา  ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายกฤตยวัฒน์  ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
นายกฤตยวัฒน์  ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน รักษาการ
หัวหน้าส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
นางปติยากร  บุญต่อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวหนึ่งนุช  คำโสภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุธาสินี  จัตวานนท์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวอนงค์  วงจันทา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางบุญยรัตน์  คาคำดวน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รักษาการ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
นายชัยธัช  สืบพิม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวอาทิตยา  พรหมชนะ
นักวิชาการศึกษาระดับปฎิบัติการ
นางชยาภัสร์  ตระการไทย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาววิตรี  จิตรัก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุธาสินี  จัตวานนท์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
   
    นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รักษาการ
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
   
    นางสาววิตรี  จิตรัก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ