มูลนิธิสว่างจิตธรรมสถาน
 

                 เดิมตั้งอยู่ถนนวันลูกเสือ  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  เดิมก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ และได้ใช้สถานที่แห่งนี้ทำการจัดงานเก็บศพไร้ญาติ โดยมีนายสมภพ  พร้อมพันธุ์  เป็นประธาน จนถึงปี  ๒๕๔๔  ได้มีการเลือกตั้งประธานมูลนิธิใหม่คือ  นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  มาจนถึงปัจจุบัน

                 เนื่องจากสถานที่ตั้งมูลนิธิเดิม เป็นที่ธรณีสงฆ์ พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ จึงได้จัดหาสถานที่แห่งใหม่และ เริ่มทำการก่อสร้างประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง  ๕  ปี และสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่เลขที่  ๘ หมู่ ๘ ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมาณ  ๘  ไร่

                   ได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๔ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมมายุครบ  ๘๔  พรรษา ในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔

                   ภายในเทวสถานประกอบด้วย โป๊ยเซียนทั้งแปดองค์ มีโป๊ยเซียนข้ามทะเล  โป๊ยเซียนเมามาย

โป๊ยเซียนอวยพรอายุวัฒนะ   ลี้ทิไกว้โจวซือ  ฮั่นเจ็งลี้โจวซือ  หลือต้งปิงโจวซือ  ฮั่นเซียงจื้อโจวซือ  เฉ่าก๊กกู๋โจวซือ  หน่าไฉฮั้วโจวซือ  ฮ้อเซียงโกวโจวซือ  เตียก๊วยเล่าโจวซือ

                   คติความเชื่อ เรื่องโป๊ยเซียนเป็นความเชื่อของลัทธิเต๋า ซึ่งเป็นกลุ่มเทพเจ้าที่นิยมนับรวมกันทั้ง  ๘  สัญลักษณ์ของโป๊ยเซียนหมายถึง “ความสุข ความโชคดี และขออำนวยพรให้มีอายุยืนยาว”