ศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ


สร้างเมืองปี  พ.ศ.๒๕๑๙ แล้วเสร็จในปี  ๒๕๓๑ ในปีที่นายจำลอง  ราษฎร์ประเสริฐ  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นศาลหลักเมืองที่ทำมาจากไม้ชัยพฤกษ์ ลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมยกฐานสูง  หลังคาทรงไทยจัตุรมุขกรุด้วยหินอ่อนทั้งหลังและกระจกสี จั่วด้านทิศใต้ประดิษฐานตรา  “กาญจนาภิเษก” เป็นสัญลักษณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชครบ  ๕๐  ปี